گروه بیست و پنج لیگ جهانی اسنوکر فصل 20/21

2020-10-01 14:30

John Higgins

0

v

0

Brian Ochoiski

2020-10-01 16:00

Joe O'Connor

0

v

0

Amine Amiri

2020-10-01 19:30

John Higgins

0

v

0

Amine Amiri

2020-10-01 17:30

Joe O'Connor

0

v

0

Brian Ochoiski

2020-10-01 22:30

John Higgins

0

v

0

Joe O'Connor

2020-10-01 21:00

Amine Amiri

0

v

0

Brian Ochoiski

گروه بیست و شش لیگ جهانی اسنوکر فصل 20/21

2020-10-01 16:00

Kurt Maflin

0

v

0

Simon Lichtenberg

2020-10-01 14:30

Martin Gould

0

v

0

Igor Figueiredo

2020-10-01 17:30

Kurt Maflin

0

v

0

Igor Figueiredo

2020-10-01 19:30

Martin Gould

0

v

0

Simon Lichtenberg

2020-10-01 21:00

Kurt Maflin

0

v

0

Martin Gould

2020-10-01 22:30

Igor Figueiredo

0

v

0

Simon Lichtenberg

گروه بیست و هفت لیگ جهانی اسنوکر فصل 20/21

2020-10-02 16:00

Tom Ford

0

v

0

Ashley Hugill

2020-10-02 14:30

Luca Brecel

0

v

0

Mitchell Mann

2020-10-02 17:30

Tom Ford

0

v

0

Mitchell Mann

2020-10-02 19:30

Luca Brecel

0

v

0

Ashley Hugill

2020-10-02 21:00

Tom Ford

0

v

0

Luca Brecel

2020-10-02 22:30

Mitchell Mann

0

v

0

Ashley Hugill

گروه بیست و هشت لیگ جهانی اسنوکر فصل 20/21

2020-10-02 14:30

Mark J Williams

0

v

0

Jamie Clarke

2020-10-02 16:00

Mark Joyce

0

v

0

Peifan Lei

2020-10-02 19:30

Mark J Williams

0

v

0

Peifan Lei

2020-10-02 17:30

Mark Joyce

0

v

0

Jamie Clarke

2020-10-02 22:30

Mark J Williams

0

v

0

Mark Joyce

2020-10-02 21:00

Peifan Lei

0

v

0

Jamie Clarke

گروه بیست و نه لیگ جهانی اسنوکر فصل 20/21

2020-10-04 14:30

Joe Perry

0

v

0

Steven Hallworth

2020-10-04 16:00

Elliot Slessor

0

v

0

Kacper Filipiak

2020-10-04 19:30

Joe Perry

0

v

0

Kacper Filipiak

2020-10-04 17:30

Elliot Slessor

0

v

0

Steven Hallworth

2020-10-04 22:30

Joe Perry

0

v

0

Elliot Slessor

2020-10-04 21:00

Kacper Filipiak

0

v

0

Steven Hallworth

گروه سی لیگ جهانی اسنوکر فصل 20/21

2020-10-03 16:00

Allister Carter

0

v

0

Jamie Curtis-Barrett

2020-10-03 14:30

Mark Davis

0

v

0

Bingyu Chang

2020-10-03 17:30

Allister Carter

0

v

0

Bingyu Chang

2020-10-03 19:30

Mark Davis

0

v

0

Jamie Curtis-Barrett

2020-10-03 21:00

Allister Carter

0

v

0

Mark Davis

2020-10-03 22:30

Bingyu Chang

0

v

0

Jamie Curtis-Barrett

گروه سی و یک لیگ جهانی اسنوکر فصل 20/21

2020-10-05 16:00

Noppon Saengkham

0

v

0

Oliver Lines

2020-10-05 14:30

Pengfei Tian

0

v

0

Robbie Williams

2020-10-05 17:30

Noppon Saengkham

0

v

0

Robbie Williams

2020-10-05 19:30

Pengfei Tian

0

v

0

Oliver Lines

2020-10-05 21:00

Noppon Saengkham

0

v

0

Pengfei Tian

2020-10-05 22:30

Robbie Williams

0

v

0

Oliver Lines

گروه سی و دو لیگ جهانی اسنوکر فصل 20/21

2020-10-05 14:30

Ronnie O'Sullivan

0

v

0

Iulian Boiko

2020-10-05 16:00

Hang Li

0

v

0

Alex Borg

2020-10-05 19:30

Ronnie O'Sullivan

0

v

0

Alex Borg

2020-10-05 17:30

Hang Li

0

v

0

Iulian Boiko

2020-10-05 22:30

Ronnie O'Sullivan

0

v

0

Hang Li

2020-10-05 21:00

Alex Borg

0

v

0

Iulian Boiko

بستن