گروه ده قهرمانی لیگ فصل ۲۱/۲۲

1400-04-31

Ben Fortey

2

v

2

Farakh Ajaib

1400-04-31

David Grace

0

v

3

Langning Bai

1400-04-31

Ben Fortey

0

v

3

Langning Bai

1400-04-31

David Grace

3

v

0

Farakh Ajaib

1400-04-31

Ben Fortey

1

v

3

David Grace

1400-04-31

Farakh Ajaib

2

v

2

Langning Bai

دکمه بازگشت به بالا