زمان‌بندی رویدادهای فصل 2020 - 2021

نکته: لطفا به منظور درک جدول از راهنمای تعبیه شده در پایین آن استفاده کنید. همچنین برای مشاهده‌ی کامل اطلاعات موجود در هر سطر توسط تبلت و تلفن همراه، صفحه را به سمت راست حرکت دهید. توجه داشته باشید که اطلاعات رویدادهای پایان یافته با رنگ قرمز، رویدادهای در حال پیگیری با رنگ سبز و رویدادهای آتی با رنگ مشکی در جدول مشخص شده است.ردیف

نام رویداد

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

کشور برگزارکننده

شهر برگزاری

محل برگزاری

نوع

جنسیت

رده‌ی سنی

1

Championship League Stage One Group 1

1399-06-23

1399-06-23

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

2

Championship League Stage One Group 2

1399-06-23

1399-06-23

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

3

Championship League

1399-06-23

1399-08-09

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

4

Championship League Stage One Group 3

1399-06-24

1399-06-24

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

5

Championship League Stage One Group 4

1399-06-24

1399-06-24

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

6

Championship League Stage One Group 5

1399-06-25

1399-06-25

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

7

Championship League Stage One Group 6

1399-06-25

1399-06-25

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

8

Championship League Stage One Group 7

1399-06-26

1399-06-26

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

9

Championship League Stage One Group 8

1399-06-26

1399-06-26

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

10

Championship League Stage One Group 10

1399-06-27

1399-06-27

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

11

Championship League Stage One Group 21

1399-06-27

1399-06-27

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

12

Championship League Stage One Group 18

1399-06-28

1399-06-28

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

13

Championship League Stage One Group 12

1399-06-28

1399-06-28

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

14

Championship League Stage One Group 13

1399-06-29

1399-06-29

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

15

Championship League Stage One Group 14

1399-06-29

1399-06-29

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

16

Championship League Stage One Group 15

1399-06-30

1399-06-30

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

17

Championship League Stage One Group 16

1399-06-30

1399-06-30

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

18

European Masters

1399-06-31

1399-07-06

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Ranking

Both

O

19

Championship League Stage One Group 11

1399-07-07

1399-07-07

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

20

Championship League Stage One Group 17

1399-07-07

1399-07-07

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

21

Championship League Stage One Group 19

1399-07-08

1399-07-08

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

22

Championship League Stage One Group 20

1399-07-08

1399-07-08

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

23

Championship League Stage One Group 9

1399-07-08

1399-07-08

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

24

Championship League Stage One Group 22

1399-07-09

1399-07-09

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

25

Championship League Stage One Group 23

1399-07-09

1399-07-09

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

26

Championship League Stage One Group 25

1399-07-10

1399-07-10

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

27

Championship League Stage One Group 26

1399-07-10

1399-07-10

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

28

Championship League Stage One Group 28

1399-07-11

1399-07-11

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

29

Championship League Stage One Group 24

1399-07-12

1399-07-12

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

30

Championship League Stage One Group 27

1399-07-12

1399-07-12

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

31

Championship League Stage One Group 30

1399-07-12

1399-07-12

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

32

Championship League Stage One Group 29

1399-07-13

1399-07-13

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

33

Championship League Stage One Group 31

1399-07-14

1399-07-14

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

34

Championship League Stage One Group 32

1399-07-14

1399-07-14

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

35

English Open

1399-07-21

1399-07-27

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Ranking

Both

O

36

Championship League Stage Two Group C

1399-08-05

1399-08-05

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

37

Championship League Stage Two Group A

1399-08-05

1399-08-05

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

38

Championship League Stage Two Group B

1399-08-06

1399-08-06

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

39

Championship League Stage Two Group D

1399-08-06

1399-08-06

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

40

Championship League Stage Two Group E

1399-08-07

1399-08-07

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

41

Championship League Stage Two Group F

1399-08-07

1399-08-07

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

42

Championship League Stage Two Group G

1399-08-08

1399-08-08

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

43

Championship League Stage Two Group H

1399-08-08

1399-08-08

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

44

Championship League Stage Three Group 1

1399-08-09

1399-08-09

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

45

Championship League Stage Three Group 2

1399-08-09

1399-08-09

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

46

Champion of Champions

1399-08-12

1399-08-18

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Invitational

Both

O

47

German Masters Qualifiers

1399-08-20

1399-08-24

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Qualifying

Both

O

48

Northern Ireland Open

1399-08-26

1399-09-02

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Ranking

Both

O

49

UK Championship

1399-09-03

1399-09-16

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Ranking

Both

O

50

Scottish Open

1399-09-17

1399-09-23

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Ranking

Both

O

51

World Grand Prix

1399-09-24

1399-09-30

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Ranking

Both

O

52

Championship League - Group 1

1399-10-15

1399-10-16

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Invitational

Both

O

53

Championship League - Group 2

1399-10-17

1399-10-18

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Invitational

Both

O

54

Championship League - Group 3

1399-10-19

1399-10-20

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Invitational

Both

O

55

Masters

1399-10-21

1399-10-28

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Invitational

Both

O

56

WST Pro Series First Phase Group M

1399-10-29

1399-10-29

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

57

WST Pro Series

1399-10-29

1400-01-01

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

58

WST Pro Series First Phase Group B

1399-10-30

1399-10-30

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

59

WST Pro Series First Phase Group G

1399-11-01

1399-11-01

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

60

WST Pro Series First Phase Group C

1399-11-02

1399-11-02

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

61

WST Pro Series First Phase Group K

1399-11-03

1399-11-03

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

62

WST Pro Series First Phase Group A

1399-11-04

1399-11-04

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

63

WST Pro Series First Phase Group L

1399-11-05

1399-11-05

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

64

WST Pro Series First Phase Group N

1399-11-06

1399-11-06

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

65

German Masters

1399-11-08

1399-11-12

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Ranking

Both

O

66

Shoot Out

1399-11-16

1399-11-19

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Ranking

Both

O

67

Championship League - Group 4

1399-11-20

1399-11-21

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Invitational

Both

O

68

Championship League - Group 5

1399-11-22

1399-11-23

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Invitational

Both

O

69

Championship League - Group 6

1399-11-24

1399-11-25

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Invitational

Both

O

70

Welsh Open

1399-11-27

1399-12-03

Wales

Newport

The Celtic Manor Resort

Ranking

Both

O

71

Players Championship

1399-12-04

1399-12-10

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Ranking

Both

O

72

Gibraltar Open

1399-12-11

1399-12-17

England

Milton Keynes

Marshall Arena

Ranking

Both

O

73

WST Pro Series First Phase Group J

1399-12-19

1399-12-19

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

74

WST Pro Series First Phase Group H

1399-12-20

1399-12-20

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

75

WST Pro Series First Phase Group F

1399-12-21

1399-12-21

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

76

WST Pro Series First Phase Group D

1399-12-22

1399-12-22

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

77

WST Pro Series First Phase Group P

1399-12-23

1399-12-23

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

78

WST Pro Series First Phase Group E

1399-12-24

1399-12-24

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

79

WST Pro Series First Phase Group I

1399-12-25

1399-12-25

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

80

WST Pro Series First Phase Group O

1399-12-26

1399-12-26

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

81

WST Pro Series Second Phase Group 1

1399-12-27

1399-12-30

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

82

WST Pro Series Second Phase Group 2

1399-12-27

1399-12-30

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

83

WST Pro Series Second Phase Group 3

1399-12-27

1399-12-30

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

84

WST Pro Series Second Phase Group 4

1399-12-27

1399-12-30

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Ranking

Both

O

85

Tour Championship

1400-01-02

1400-01-08

Wales

Newport

The Celtic Manor Resort

Ranking

Both

O

86

Seniors Irish Masters

1400-01-07

1400-01-08

Ireland

Goffs

Goffs Property

Seniors Event

Both

S

87

Championship League - Group 7

1400-01-09

1400-01-10

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Invitational

Both

O

88

Championship League - Winners Group

1400-01-11

1400-01-12

England

Milton Keynes

Ballroom, Stadium MK

Invitational

Both

O

89

World Championship Qualifiers

1400-01-18

1400-01-25

England

Sheffield

English Institute of Sport

Qualifying

Both

O

90

World Championship

1400-01-28

1400-02-13

England

Sheffield

Crucible Theatre

Ranking

Both

O

91

World Seniors Championship

1400-02-16

1400-02-19

England

Sheffield

Crucible Theatre

Seniors Event

Both

S

92

Seniors Masters

1400-02-23

1400-02-26

England

London

Seniors Event

Both

S

93

UK Seniors Championship

1400-05-21

1400-05-24

England

Hull

Bonus Arena

Seniors Event

Both

O

راهنمای جدول:

جنسیت:

Men:مخصوص مردان Women:مخصوص بانوان Both:متعلق به هر دوجنسیت

تذکر:

منظور از "متعلق به هر دو جنسیت" امکان رقابت زن و مرد در یک دوره از مسابقات نیست بلکه منظور برگزاری آن دوره هم برای بانوان و هم برای مردان ولی به طور مجزا می‌باشد.

رده‌ی سنی:

O:مسابقات با رده‌ی سنی آزاد S:رده‌ی سنی پیشکسوتان

دکمه بازگشت به بالا